Terms and conditions Praktijk.nl

Artikel 1: Begripsomschrijvingen Praktijk.nl:
de leverancier van na te noemen diensten. Cliënt: de afnemer van alle na te noemen diensten. Basispakket: het pakket aan diensten/producten onder 3.1 nader gedefinieerd. Aanvullende diensten: diensten welke geen deel uitmaken van het basispakket, nader, doch niet limitatief onder
3.2 vermeld.
Domeinnaam: een unieke naam waaronder websites via het internet bereikbaar zijn.
Subdomeinnaam: een unieke naam als toevoeging van een domeinnaam waaronder websites via het internet bereikbaar zijn. Homepage: Cliëntgerelateerde openingspagina’s van de site.
Hosting: het door middel van een computernetwerk en/of server beschikbaar stellen, onderhouden en mede-exploiteren van informatie op het internet.
Website, Site: het totaal aan informatie onder het domein of de subdomein van Cliënt, bestaande uit één of meerdere pagina’s, waaronder de Homepage van Cliënt.
Cliënt website administratie functie: de pagina’s die de mogelijkheid bieden administratieve handelingen te verrichten op de website. Daaronder wordt o.a. verstaan: het aanpassen van de Homepages van Cliënt, het in-/uitschakelen van overige functies op de site, waardoor informatiebronnen of services wel of niet op de site weergegeven kunnen worden, het lezen en accepteren van (aanvullende) voorwaarden die gelden voor het weergeven van informatiebronnen of services op de site.
Groep: De groep van Afnemers uit een specifieke branche die gebruik maakt van één en dezelfde door Praktijk.nl ontwikkelde template voor de opmaak en weergave van hun website.

Artikel 2: Reikwijdte algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Praktijk.nl en op alle, door/met Praktijk.nl aangegane, overeenkomsten, tenzij in enige overeenkomst schriftelijk van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk is afgeweken. Het gebruik van de website en overig beschreven diensten impliceert dat de cliënt akkoord gaat met alle artikelen in deze voorwaarden.

2.2 Ingeval van tussentijdse wijziging van de algemene voorwaarden maken die gewijzigde algemene voorwaarden deel uit van de door/ met Praktijk.nl, na het moment van inwerkingtreding van de wijziging, aangegane overeenkomst.

2.3 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen ervan niet aan.

Artikel 3: Onderwerp van de overeenkomst: Het basispakket en aanvullende diensten

3.1 Het basispakket omvat de volgende diensten/producten: de Homepage(s) waarop Cliënt zelf informatie kan plaatsen; een Cliënt website administratiefunctie; – het beschikbaar maken op internet van het basispakket voor een nader overeen te komen mb-schijfruimte – dataverkeer van en naar de Website volgens Praktijk.nl Fair Use Policy. Deze houdt in dat er in principe ongelimiteerd dataverkeer toegestaan is. Praktijk.nl kan echter ingrijpen wanneer er significant meer dataverkeer is dan normaal of ten opzichte van het gemiddelde dataverkeer over alle Praktijk.nl sites. – Desgewenst kan het basispakket worden uitgebreid met aanvullende diensten

3.2 Aanvullende diensten zullen door Praktijk.nl worden geleverd tegen nader overeen te komen condities.

3.3 Tevens kan voor het basispakket en aanvullende diensten een Service Level Agreement (SLA) worden overeengekomen.

3.4 In aanvulling op deze Algemene voorwaarden en eventuele nader overeen te komen condities of SLA zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Praktijk.nl inzake E-commerce Services en de ICT-Office Voorwaarden, te weten Module Algemeen in combinatie met de Modules 1 t/m 6 en 9. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zullen prevaleren boven die van de ICT-Office voorwaarden. Alle hier genoemde voorwaarden zijn te vinden op www.Praktijk.nl.nl/voorwaarden.

Artikel 4: (Sub-) Domeinnaam

4.1 Voor elke Cliënt kan een subdomein worden gecreëerd onder een domein, en/of zal Praktijk.nl een domeinnaam registreren ten behoeve van Cliënt bij de desbetreffende registrator.

4.2 Indien en voor zover Cliënt zijn website bereikbaar wil hebben onder een ‘eigen’ domeinnaam kan voor de Cliënt een domeinnaam worden geregistreerd welke gekoppeld wordt aan de website. Praktijk.nl kan deze registratie verzorgen ten behoeve van Cliënt.

Artikel 5: Advertenties

5.1 Advertenties op de Website worden slechts in overleg met Cliënt geplaatst.

5.2 Het is Cliënt niet toegestaan anders dan in overleg met Praktijk.nl zelf advertenties op de Website en/of op de Homepage(s) te plaatsen.

Artikel 6: Gebruik van de Website

6.1 Cliënt zal de site, waaronder de Homepage(s) zodanig gebruiken dat geen strijd ontstaat met de toepasselijke bepalingen, de netetiquette, het tuchtrecht voor Cliënten of deze algemene voorwaarden. Cliënt zal, meer in het algemeen, de site zodanig gebruiken dat daardoor geen strijd ontstaat met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

6.2 Praktijk.nl behoudt zich het recht voor om ingeval van schending van 6.1 door de Cliënt, de inhoud van de site te wijzigen, dan wel de site op non-actief te stellen, onverminderd het recht van Praktijk.nl schadevergoeding van Cliënt te verlangen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van Praktijk.nl is beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag gelijk aan de voor de betreffende prestatie bedongen prijs (exclusief BTW) voor één kalenderjaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan de factuur van dat jaar tot ten hoogste € 20.000,–.

7.2 Onder directe schade in de zin van 7.1 wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten die Cliënt heeft gemaakt om de bedongen prestatie aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden; – de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel; – de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming en beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot voorkoming c.q. beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

7.3 Praktijk.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan hierboven bedoeld.

7.4 Praktijk.nl is niet aansprakelijk voor schade, geleden door Cliënt, dan wel enige derde, van welke aard en omvang dan ook, indien deze schade het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik van goederen/producten door Praktijk.nl ter beschikking gesteld c.q. werkzaamheden en/of diensten door Praktijk.nl verricht c.q. uitgevoerd.

7.5 Afgezien van de hierboven genoemde gevallen, rust op Praktijk.nl geen enkele verplichting tot schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een eventuele vordering tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

7.6 Indien en voor zover de schade echter het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Praktijk.nl, c.q. van door haar ingeschakelde derden, gelden de hierboven geformuleerde beperkingen niet.

7.7 Een verplichting tot schadevergoeding ontstaat slechts indien Praktijk.nl schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en Praktijk.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichting(en) te kort is blijven schieten. Algemene voorwaarden van Praktijk.nl inzake (Groep) Websites Versie 1.0, 19 decemeber 2017. Cliënt is gehouden de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Praktijk.nl te melden. Bij gebreke daarvan vervalt enig recht van Cliënt op schadevergoeding.

Artikel 8: Prijzen en betaling

8.1 Facturen dienen door Cliënt te worden betaald binnen tien dagen na factuurdatum.

8.2 Ingeval van niet tijdige betaling door is Cliënt, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een vertragingsrente verschuldigd van één procent (1%) per maand alsmede kosten voor betalingsherinneringen, onverminderd de overige aan Praktijk.nl alsdan toekomende rechten.

8.3 Bij gebreke van betaling op de vervaldatum van de factuur is Cliënt in gebreke, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

8.4 De kosten van buitengerechtelijke incasso zijn voor rekening van Cliënt. Die kosten worden gesteld op 15% van de onbetaald gebleven factuur, met een minimum van 150 euro.

8.5 Praktijk.nl behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden, behoudens andersluidende afspraken, vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd. Indien Cliënt zich niet kan verenigen met aangekondigde prijs- en/of tariefswijzigingen, is Cliënt gerechtigd de overeenkomst betrekking hebbend op de service of dienst waarvoor de wijziging geldt, op te zeggen door middel van een schriftelijke, aan Praktijk.nl gerichte, buitengerechtelijke verklaring. Indien Praktijk.nl bedoelde verklaring niet binnen dertig dagen na de aankondiging van de wijziging heeft ontvangen, wordt Cliënt geacht akkoord te zijn gegaan met die wijziging.
8.6 Praktijk.nl behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand van 90 dagen haar eigen verplichtingen op te schorten door de Website van Cliënt voor gebruik af te sluiten, oftewel offline te halen.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele/ industriële eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en/of prestaties terzake van of met betrekking tot door Praktijk.nl aan Cliënt geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Cliënt verrichte werkzaamheden en/of diensten, komen uitsluitend toe aan Praktijk.nl of haar toeleveranciers.

9.2 Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden voor zover bij deze algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk toegekend.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Partijen staan er over en weer voor in dat alle ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven.

10.2 Cliënt is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde site en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Praktijk.nl en haar toeleveranciers bevatten. Cliënt verbindt zich uitdrukkelijk om alle vertrouwelijk informatie en bedrijfsgeheimen niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven.

Artikel 11: Privacy

11.1 Praktijk.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens, die zij in opdracht van de Cliënt verwerkt, te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De Cliënt heeft het recht de naleving van deze bepaling 11 te controleren.

11.2 Indien en voor zover Praktijk.nl in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerkt waarvoor de Cliënt als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt aangemerkt, geldt dat Praktijk.nl slechts in opdracht van de Cliënt persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 12: Wijzigingen en meerwerk

12.1 Indien Praktijk.nl op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van het Basispakket zoals beschreven in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt aan Praktijk.nl worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Praktijk.nl.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Indien Praktijk.nl door overmacht tijdelijk niet in staat is haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd deze op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

13.2 Onder overmacht worden in ieder geval verstaan tekortkomingen van (toe)leveranciers van Praktijk.nl, productiestoringen, transmissiestoringen, stroomstoringen, administratieve storingen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.

Artikel 14: Duur van de overeenkomst en opzegging

14.1 De overeenkomst is aangegaan voor een periode, aanvangend op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst en eindigend op 31 december van het opvolgende jaar van totstandkoming overeenkomst. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor periodes van één kalenderjaar.

14.2 Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden tegen het einde van het lopende kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 15: Ontbinding van de overeenkomst

15.1 Elk van partijen komt de bevoegdheid toe de overeenkomst te ontbinden, doch slechts indien de andere partij, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn is gesteld alsnog na te komen, toerekenbaar tekort is blijven schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen, voortvloeiend uit de aangegane overeenkomst.

15.2 De overeenkomst geldt als ontbonden indien Cliënt c.q. Praktijk.nl, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, in staat van faillissement wordt verklaard, verzoekt om toepassing van een schuldsaneringsregeling dan wel onder curatele of bewind wordt gesteld, beslag wordt gelegd op goederen terzake van substantiële schulden en het beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd, de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt c.q. anderszins liquideert en/of bedrijfsactiviteiten ingrijpend wijzigt.

15.3 Ingeval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door Cliënt aan Praktijk.nl verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

15.4 Ingeval van ontbinding van de overeenkomst ingevolge dit artikel is Praktijk.nl jegens Cliënt nimmer tot enige andere schadevergoeding of betaling gehouden dan onder artikel 7 vermeld, zulks onverminderd het recht van Praktijk.nl op volledige schadevergoeding. 15.5 Ingeval van ontbinding van de overeenkomst zullen partijen overleg plegen omtrent de overdracht van de voor Cliënt geregistreerde domeinnamen.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle overeenkomsten en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Partijen zullen een geschil zoveel mogelijk in der minne proberen te schikken.

16.3 In geval partijen er onderling niet uitkomen, kan het geschil voorgelegd worden aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA). Indien partijen schriftelijk overeen komen dat zij hun geschil voor de burgerlijke rechter wensen voor te leggen, zal zij dit doen aan de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam. Praktijk.nl, Meerssenhoven 200, 6222PD Maastricht KvK 70438455 E-mail info@Praktijk.nl / www.Praktijk.nl

Call Now Button
WhatsApp!